Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

1. Điều kiện được hỗ trợ học nghề

- Đủ các điều kiện quy định tại tiết a, c, d điểm 1, mục III, điều kiện hưởng TCTN.

- Đã đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian hỗ trợ học nghề

- Theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng.

3. Mức hỗ trợ học nghề

- Mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ tham gia BHTN tối đa 01 (một) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp.

- Trường hợp NLĐ tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 01 (một) tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

- Đối với NLĐ tham gia BHTN tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do NLĐ tự chi trả.

4. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

- NLĐ đang đóng BHTN theo quy định bị chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua Trung tâm DVVL.

5. Bảo hiểm y tế

- Người đang hưởng TCTN được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về BHYT.

- Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng TCTN từ Quỹ BHTN./.