Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

I. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1. Người lao động (NLĐ) phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) như sau

a) HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn;

b) HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn;

c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp NLĐ giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ thì NLĐ và người sử dụng lao động của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.

2. NLĐ theo quy định trên đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN

3. Người sử dụng lao động tham gia BHTN bao gồm: quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLV hoặc HĐLĐ theo quy định trên.

II. Tiền lương làm căn cứ đóng BHTN

1. NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng BHTN.

2. NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng BHTN.

III. Trợ cấp thất nghiệp (TCTN)

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng TCTN thì phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN theo đúng quy định cho Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận TCTN.

Thời điểm hưởng TCTN được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng TCTN theo quy định.

1.     Điều kiện hưởng TCTN

NLĐ đang đóng BHTN theo quy định được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây

a) Chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, trừ các trường hợp sau đây:

- NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật;

- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với trường hợp giao kết HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn; HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn;

- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

c) Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm DVVL theo quy định;

d) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN.

2. Mức hưởng TCTN

Mức hưởng TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV.

3. Thời gian hưởng TCTN

Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng TCTN, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng.

4. Chuyển nơi hưởng TCTN

Trong thời gian đang hưởng TCTN, nếu NLĐ có nhu cầu chuyển nơi hưởng TCTN đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì phải làm các thủ tục chuyển nơi hưởng TCTN theo quy định./.