Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

Từ ngày 15/7/2020, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có việc làmthực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hàng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thuộc các trường hợp nêu trên để thực hiện thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trường hợp người lao động có việc làmthực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên nhưng không thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 ngày làm việc theo quy định thì không được bảo lưu số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

* Các trường hợp được xem là có việc làm được quy định như sau:

- Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; 

 - Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp;

- Người lao động thông báo đã có việc làm choTrung tâm Dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, ĐT: 0234.3846871; 3546845; 6260177