Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956
Tin Thông tin thị trường lao động
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I - NĂM 2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm phát hành bản tin thị trường lao động Quý I - Năm 2021; Kết quả giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm; cùng với thông tin tuyển dụng

BẢN TIN VIỆC LÀM THÁNG 11 NĂM 2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm phát hành bảng tin tháng 11 về Thông tin thị trường lao động; Kết quả giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm; cùng với thông tin tuyển dụng

BẢN TIN VIỆC LÀM THÁNG 10 NĂM 2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm phát hành bảng tin tháng 10 về Thông tin thị trường lao động; Kết quả giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm; cùng với thông tin tuyển dụng

BẢN TIN VIỆC LÀM THÁNG 9 NĂM 2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm phát hành bảng tin tháng 09 về Thông tin thị trường lao động; Kết quả giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm; cùng với thông tin tuyển dụng

BẢN TIN VIỆC LÀM THÁNG 8 NĂM 2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm phát hành bảng tin tháng 08 về Thông tin thị trường lao động; Kết quả giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm; cùng với thông tin tuyển dụng

BẢN TIN VIỆC LÀM THÁNG 06 NĂM 2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm phát hành bảng tin tháng 06 về Thông tin thị trường lao động; Kết quả giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm; cùng với thông tin tuyển dụng

  Bài viết liên quan: